servo-mitsu-png                              servo-yaskawa-png

SERVO MOTOR MITSUBISHI                                             SERVO MOTOR YASKAWA

 

servo-pana-png                          servo-omron-png

SERVO MOTOR NAIS/PANASONIC                                SERVO MOTOR OMRON

 

servo-fanuc-png                           servo-muscle

SERVO MOTOR FANUC                                        SERVO MOTOR COOL MUSCLE

 

servo-fuji-png

SERVO MOTOR FUJI

 

 

SERVO MOTOR

Servo Motor  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ  อาทิเช่น  ควบคุมความเร็ว (Speed) , ควบคุมแรงบิด (Torque) , ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position) ที่มีความถูกต้องและแม่นยําสูง